Kľúčové kompetencie kouča

A. Položenie základov

1. Splnenie etických princípov a kritérií profesie - porozumenie etike koučovania a zaužívaným štandardom a schopnosť ich aj vhodne aplikovať v akejkoľvek koučovacej situácii.

 • a) Chápe a preukazuje ICF štandardy správania sa vo vlastnom správaní.
 • b) Chápe a dodržuje všetky etické princípy ICF (pozri Etický kodex kouča).
 • c) Vie komunikovať jasný rozdiel medzi koučovaním, poradenstvom, psychoterapiou a inými pomáhajúcimi profesiami.
 • d) Vie klientovi odporučiť aj iného pomáhajúceho profesionála, ak je to potrebné, vie odhadnúť, či je to potrebné a poznať dostupné zdroje.

2. Vytvorenie dohody o koučovaní - schopnosť porozumieť, čo sa v konkrétnej koučovacej interakcii očakáva a uzavrieť dohodu o koučovacom procese a vzťahu s existujúcim aj novým klientom.

 • a) Vie pochopiť a zrozumiteľne klientovi vysvetliť princípy a špecifiká koučovacieho vzťahu (napr. celková organizácia, poplatky, časový rozvrh, a iné, ak je to potrebné).
 • b) Dohodne sa s klientom na tom, čo je v koučovacom vzťahu prípustné a čo nie, o čo je možné požiadať a o čo nie a o zodpovednostiach tak klienta, ako aj kouča.
 • c) Dokáže zhodnotiť, či môže dôjsť ku zhode medzi metódami kouča a potrebami budúceho klienta.

B. Spoluvytvorenie vzťahu

3. Nadviazanie dôvery a blízkosti s klientom - schopnosť vytvoriť bezpečné, podporujúce prostredie, ktoré otvára priestor pre vzájomný rešpekt a dôveru.

 • a) Preukazuje nefalšovaný záujem o klientovo dobro a jeho budúcnosť.
 • b) Neustále mu dokazuje bezúhonnosť, poctivosť a úprimnosť.
 • c) Určuje jasné dohody a dodržuje sľuby.
 • d) Prejavuje rešpekt voči klientovmu vnímaniu, spôsobu učenia a jeho osobnosti.
 • e) Poskytne mu podporu a podnecuje ho k novým spôsobom správania a činnostiam, vrátane tých, ktoré môžu vyžadovať určité riziko a klient pri nich môže pociťovať strach zo zlyhania.
 • f) Vždy si pýta klientov súhlas, ak ide o citlivé záležitosti, ktoré nepozná.

4. Prítomnosť kouča a koučovania - plné sústredenie a vytváranie spontánneho vzťahu s klientom, využívanie otvoreného, pružného a dôverného štýlu.

 • a) Takýto postoj kouča je prítomný a flexibilný počas celého koučovacieho procesu, a prispôsobuje sa danej situácii - tancovanie v momente.
 • b) Kouč zohľadňuje svoju vlastnú intuíciu, nasleduje svoje cítenie.
 • c) Pripúšťa svoju nevedomosť a vie na seba vziať aj riziko.
 • d) Vidí viacero ciest ako pracovať s klientom a podľa situácie vyberá tu najefektívnejšiu.
 • e) Využíva humor tam, kde je to vhodné, aby do koučovacieho vzťahu priniesol ľahkosť a energiu.
 • f) Nenápadne dokáže budúce perspektívy a experimenty premeniť na nové možnosti. g) Dokazuje dôveryhodnosť pri práci so silnými emóciami, dokáže sa sám ovládať a odolávať klientovým emóciám.

C. Efektívna komunikácia

5. Aktívne počúvanie - plné sústredenie na to, čo klient hovorí aj čo nehovorí, porozumenie významu povedaného v kontexte klientových túžob a podporovanie sebavyjadrenia klienta.

 • a) Venuje pozornosť klientovi a jeho programu a nie tomu, čo sám pripravil pre klienta.
 • b) Je schopný počuť klientove záujmy, ciele, hodnoty a presvedčenia o tom, čo je a čo nie je možné.
 • c) Vie rozlišovať slová, tón hlasu a reč tela.
 • d) Vie zhrnúť, prerozprávať, viac krát zopakovať, zreflektovať čo klient povedal, aby sa zabezpečila jednoznačnosť a pochopenie.
 • e) Podporuje, akceptuje, skúma a posilňuje klientov spôsob vyjadrovania pocitov, vnímania, záujmov, hodnôt, návrhov atď.
 • f) Spája a buduje na klientových nápadoch a návrhoch.
 • g) Vie pochopiť podstatu toho, čo sa mu klient snaží komunikovať namiesto zdržiavania sa dlhými detailnými opismi.
 • h) Umožní klientovi "vyventilovať sa" zo svojej situácie bez toho, aby ho súdil, a tým sa mohli posunúť ďalej.

6. Kladenie účinných otázok - pýtanie sa spôsobom, ktorý odhaľuje informácie napomáhajúce maximalizovať prínosy pre koučovací vzťah aj pre klienta.

 • a)Kladie otázky, ktoré dokazujú jeho aktívne počúvanie a pochopenie klientovho zmýšľania.
 • b) Kladie otázky, ktoré vyvolávajú objavovanie, nahliadnutia, záväzok alebo činnosti (napr. také, ktoré sú pre klientove domnienky výzvou).
 • c) Kladie otvorené otázky, aby vytvoril/a väčšiu priezračnosť, príležitosť alebo možnosť naučiť sa niečo nové.
 • d) Kladie také otázky, ktoré posunú klienta smerom k tomu, čo sám požaduje, a nie otázky, ktoré by ho nútili obhajovať sa alebo sa ohliadať za minulosťou.

7. Priama komunikácia - schopnosť komunikovať počas koučovacích stretnutí efektívne, jazykom, ktorý má na klienta čo najpozitívnejší vplyv.

 • a) Jazyk pri zdieľaní a poskytovaní spätnej väzby je jasný, zrozumiteľný a priamy.
 • b) Preformuluje a vyjadruje sa jasne, aby klientovi pomohol/a pochopiť z iného uhľa pohľadu, čo chce alebo v čom si nie je istý.
 • c) Jasne definuje ciele koučovania, harmonogram stretnutí, zmysel techník alebo cvičení.
 • d) Vo vzťahu ku klientovi používa vhodný a rešpektuplný jazyk (napr. bez narážok na pohlavie, rasu, nie príliš odborný jazyk, nepoužíva žargón).
 • e) Používa metafory alebo analógie, aby mohol/a lepšie vyjadriť svoj zámer alebo si lepšie predstaviť opísaný obraz.

D. Uľahčenie učenia sa a samotné výsledky

8. Vytváranie uvedomenia - spájanie a vhodné zhodnocovanie rôznorodých zdrojov informácií a tvorenie interpretácií nápomocných pre klientovo uvedomenie, a tým aj pre dosiahnutie dohodnutých výsledkov.

 • a) V prípade hodnotení klientových obáv sa nedá zviazať klientovými opismi, ale ide ďalej, za to, čo bolo povedané.
 • b) Neustále vyslovuje požiadavku na väčšie pochopenie, uvedomenie si a jasnosť.
 • c) Zabezpečuje pre klienta identifikáciu jeho skrytých záujmov, typických a zaužívaných spôsobov sebavnímania a vnímania sveta, rozdielov medzi faktami a ich výkladom, rozdielov medzi myšlienkami, pocitmi a činnosťami.
 • d) Pomáha klientom objavovať nové myšlienky, hodnoty, vnímanie, emócie, nálady atď. , ktoré posilnia ich schopnosť urobiť prvý krok a dosiahnuť, čo je pre nich dôležité.
 • e) Komunikuje klientom širšiu perspektívu a inšpirujte ich k posunu, k zváženiu nových možností konania.
 • f) Pomáha klientom vidieť rozličné, vnútorne príbuzné faktory, ktoré ich ovplyvňujú a tiež ich správanie (napr. myšlienky, emócie, telo, minulosť).
 • g) Reflektuje takým spôsobom, ktorý je pre klienta použiteľný a zmysluplný.
 • h) Identifikuje hlavné silné stránky verzus hlavné oblasti učenia sa a rastu a čo je dôležité priniesť počas koučovania.
 • i) Pýta sa klienta na rozdiely medzi nepodstatnými a podstatnými záležitosťami, situačným verzus opakovaným správaním, keď zbadá rozdiel medzi tým, čo povedal a čo v skutočnosti robí.

9. Príprava ďalších krokov - schopnosť vytvárať spolu s klientom príležitosti pre jeho pokračujúce učenie v koučovaní, v životných aj pracovných situáciách tak, aby tieto aktivity čo najviac napomáhali dosiahnutiu dohodnutých cieľov.

 • a) Pomocou brainstormingu pomáha klientovi definovať kroky, ktoré mu umožnia ukázať, uskutočniť a prehĺbiť nové učenia sa.
 • b) Pomáha klientovi sústrediť a systematicky preskúmavať konkrétne záležitosti a príležitosti, ktoré sú kľúčové pre dohodnuté ciele koučovania.
 • c) Podnecuje klienta k tomu, aby odhalil alternatívne nápady a riešenia, aby zhodnotil možnosti a uskutočnil náležité rozhodnutie.
 • d) Podporuje chuť k experimentovaniu a samo-objavovaniu sa, kde môže klient využiť to, čo bolo prediskutované a naučené počas koučovacích stretnutí.
 • e) Oslavuje klientov úspech a schopnosť budúceho rastu.
 • f) Klientove domnienky a perspektívy podrobuje výzve, aby klienta samotného vyprovokoval k novým nápadom a nachádzaniu nových možností ako postupovať.
 • g) Podporuje alebo predkladá názory, ktoré sú v súlade s klientovými cieľmi a podnecuje klienta, aby ich zvážil.
 • h) Pomáha klientovi k "urob to hneď" počas koučovacieho stretnutia tým, že mu poskytne okamžitú podporu.
 • i) Podporuje nové výzvy, ale tiež primerané tempo učenia sa.

10. Plánovanie a stanovovanie cieľov - schopnosť vytvoriť a udržať s klientom konkrétny a účinný plán.

 • a) Zjednotí všetky zozbierané informácie a vytvorí plán koučovania a ciele rastu spoločne s klientom tak, aby zohľadňovali jeho záujmy a hlavné oblasti učenia sa a rozvoja.
 • b) Vytvorí plán, ktorého výsledky budú dosiahnuteľné, merateľné, konkrétne a časovo ohraničené.
 • c) Plán upravuje podľa toho, ako ubieha koučovací proces a podľa zmien v konkrétnej situácii.
 • d) Pomáha klientovi identifikovať a ohodnotiť rozličné zdroje učenia sa (napr. knihy, iní profesionáli).
 • e) Identifikuje a zameriava sa na prvotné úspechy, ktoré sú pre klienta dôležité.

11. Riadenie napredovania a zodpovednosti - udržanie pozornosti na tom, čo je dôležité pre klienta a prenechanie zodpovednosti za činy na klientovi.

 • a) Nebojí sa požadovať od klienta, aby jeho kroky viedli smerom k dosiahnutiu vopred dohodnutých cieľov.
 • b) Dokazuje to tak, že sa klienta pýta na kroky, ktoré sa zaviazal uskutočniť počas predchádzajúcich stretnutí.
 • c) Ocení, čo už klient urobil, čo ešte nie, čo sa už naučil alebo si je vedomý od posledných koučovacích stretnutí.
 • d) Spolu s klientom efektívne pripravuje, organizuje a posudzuje informácie získané počas stretnutí.
 • e) Udržuje klienta zainteresovaného aj v období medzi stretnutiami, sústredením jeho pozornosti na plán koučovania a jeho výstupy, dopredu dohodnuté kroky a námety pre budúce stretnutia.
 • f) Zameriava sa na plán koučovania, ale zároveň umožňuje zmenu správania sa a krokov, podľa toho, ako sa koučovací proces vyvíja a podľa toho aj mení smerovanie medzi stretnutiami.
 • g) Kouč je schopný posúvať sa smerom dopredu a dozadu medzi konečným cieľom, ku ktorému klient smeruje, stanovením kontextu toho, čo má byť prediskutované a medzi tým, kam sa klient chce dostať.
 • h) Podporuje klientovu sebadisciplínu a stanovuje ho zodpovedným za to, čo sa zaviazal urobiť, za výsledky plánovaných krokov alebo za konkrétny plán s časovým rozvrhom.
 • i) Rozvíja klientovu schopnosť uskutočňovania rozhodnutí, schopnosť vedieť si určiť kľúčové záujmy, a schopnosť rozvíjať samého seba (dostávať spätnú väzbu, vedieť si určiť priority a stanoviť si tempo učenia sa, reflektovať a učiť sa zo skúseností).
 • j) Postaví klienta (v pozitívnom duchu) zoči-voči faktom, že vopred dohodnuté kroky neboli dodržané.

zdroj: SAKo - Slovenská asociácia koučov, www.koucovia.sk

Spracované podľa:
"ICF eleven core coaching competencies", 2013.


Platnosť: od 10.11.2013

Naša stránka využíva cookies pre zabezpečenie 100% funkčnosti.